روایت رییس برلیانس از رقابت با لیفان و چری در ایران