مخالف بازرسی از اماکن نظامی و غیر هسته ای ایران هستیم/ باید مانع بهانه جویی ها طرف غربی در مذاکرات شد