متهم‌کردن دیگران بدون دلیل، ایمان انسان را از بین می‌برد