نظارت سیستماتیک بیمه مرکزی در شرکت‌های بیمه/ اتمام فاز سوم سنحاب تا پایان سال