جایگاه جنگ و مهاجرت در آثار مهاجرین/ اغلب مضامین شعرم زنانه است