چه کسانی به جای سربازی، طرح تحقیقاتی انجام می دهند؟