وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: تدابیر ویژه برای تنظیم بازار رمضان