نشست علمی تخصصی بررسی فرقه و فرقه گرائی در تاریخ معاصر ایران