روسیه مسیر ترانزیت ناتو به افغانستان را مسدود می‌کند