قطب جودو بانوان کشور در انتظار حمایت مالی شهرداری همدان