دشمنان مسلمین چهره اسلام را به خشونت پیوند داده اند