پافشاری غربی ها بر تعاریف نادرست از توافق نتیجه ای ندارد