فلاحی باباجان: رسیدگی به دریاچه ارومیه،زبان آذری و مسایل به وجود آمده درباره تیم تراکتتور سازی