مذاکره‌کنندگان هسته‌ای حق ورود به مسائل نظامی کشور را ندارند