17 باب خانه عالم جدید در روستاهای خراسان شمالی احداث می شود