پارلمان اروپا اشتباهی کاتالونیا را به رسمیت شناخت و آن را در فهرست اعضای اتحادیه اروپا قرار داد