سرآموزه رهگشای بادرود نطنز، موزه برگزیده سال انتخاب شد