640 تاکسی با مخزن گاز سوز در شیراز مورد بازرسی قرار گرفت