محمدرضا مروارید: دولت به مجموعه استانداری ایلام اعتماد و اعتقاد راسخ دارد