امروز مقام معظم رهبری ادامه دهنده راه و تفکر جهانی حضرت امام(ره) است