بازدید از مراکز نظامی با دکترین دفاعی ایران منافات دارد