حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی در ایران شناسایی شده است