صادرات روزانه نفت عربستان به ۸ میلیون بشکه نزدیک شد