برگزاری مناظره علمی با موضوع «آزادی بیان در اندیشه اسلامی»