مردان بیشتر از زنان درگیر عشق می شوند/زنان باهوش این را می دانند!