هیچکس حق برخورد با شهروندان خارج از چارچوب قانون را ندارد/دانشگاه بدون آزادی،مرده