آیت الله فاضل لنکرانی: برخی رسانه ها حیثیت افراد را ...