همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت در بیرجند آغاز بکار کرد