توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد در زنجان