تولید مواد مخدر در افغانستان از زمان حضور ناتو ۴۰ برابر شد