نقش روابط عمومی توجیه سیاست‌های غلط نیست، برقراری ارتباط بر مبنای صداقت است