حمایت یک دادگاه آمریکایی از فیلم موهن به پیامبر اسلام (ص)