ایجاد سیستم های مبتنی برمراقبت بهداشت اولیه ضروری است