نماینده قم در مجلس از سکوت جامعه جهانی در برابر تهاجم عربستان به یمن انتقاد کرد