دستگاه موبایلی، مهم‌ترین اولویت ۷۳ درصد سازمان‌های جهانی