اختتامیه جشنواره ملی نوآوری‌های فرهنگی دانشجویان برگزار شد