کلنگ احداث برج فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به زمین زده شد