مدیران برخی از مشاغل در ترویج دین موفق تر عمل می‌کنند