اجازه اقامت و فعالیت به تجار افغان در چابهار داده شده است