ارائه سامانه لیزری جدید برای پیشگیری از سقوط مبتلایان پارکینسون با همکاری محقق ایرانی