من، حامد و علی کریمی به الدعایه گل زدیم/ عابدزاده از شروع فوتبال در آسیا تک بود/ حضور 100 هزار نفر تصویر