معاون استاندار کرمانشاه:جامعه برای رفع مشکلات بیکاری به کارآفرین نیاز دارد