نمایندگان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند