کاهش نابرابری‌ها و آمادگی در برابر بیماریهای نوپدید و بازپدید با همکاری دسته جمعی به دست می‌آید