آغاز تعمیرات ناوگان نفتکش در داخل/ تأیید غیردولتی بودن شرکت نفتکش از سوی اتحادیه اروپا