موارد مربوط به لغو تحریم دریایی در توافق هسته‌ای به مسئولان ارائه شد