مذاکره‌کننده هسته‌ای روسیه: به تیم ظریف آفرین می‌گویم؛ آنها قابلند و ما از آنها خیلی چیزها یاد گرفت