دفاع مقامات دولتی افغانستان از همکاری اطلاعاتی با پاکستان