دومین اجرا برای «رنگاهنگ»/ «گونای» ویژه بانوان روی صحنه می‌رود