دلایل سیاسی و امنیتی عامل برخورد نکردن با مؤسسات غیر مجاز است!